1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Nhân Vật

Đổi tên

 • Vào giao diện nhân vật để xem thông tin cá nhân.
 • Chọn chỉnh sửa tên để tiến hành đổi tên nhân vật.
 • Nhập tên mới và nhấn đồng ý là đã hoành thành việc đổi tên cho nhân vật.
 • Đổi tên lần đầu được miễn phí. Từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần đổi tên tốn 500 Vàng.

Đấu Tiên Đài

Đấu Tiên Đài

Danh hiệu

 • Vào uy danh chọn mục danh hiệu để vào giao diện danh hiệu.
 • Hoàn thành các nhiệm vụ, điều kiện sẽ nhận được các danh hiệu tương ứng.
 • Danh hiệu có thể tăng thuộc tính nhân vật.
 • Thuộc tính tăng nhận từ danh hiệu có thể công dồn và không cần đeo vào danh hiệu.

Đấu Tiên Đài

Đấu Tiên Đài

Khung chat

 • Vào giao diện chat chọn vào biểu tượng khung chat để đổi khung chat.
 • Tham gia các hoạt động và sự kiện sẽ nhận được khung chat.
 • Các khung avatar có cùng đề tài và thiết kế với các khung chat đặc biệt.

Đấu Tiên Đài

Đấu Tiên Đài

Đấu Tiên Đài

Thời trang

 • Vào giao diện thời trang để dùng thời trang.
 • Có 2 bộ trời trang riêng biệt dành cho nhân vật nam và nhân vật nữ.
 • Mỗi bộ thời trang có số % tăng thuộc tính khách nhau.
 • Dùng Phiếu Thời Trang để mua thời trang mong muốn. Tham gia các hoạt động để nhận được Phiếu Thời Trang.
 • Không cần mặc thời trang, tất cả các tướng ra trận đều được tăng thuộc tính.
 • Mặc thời gian hạn giờ cả đội sinh lực + 2%, các thuộc tính khác không có hiệu lực.

Đấu Tiên Đài

Đấu Tiên Đài

Đấu Tiên Đài

Đấu Tiên Đài

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt